חיפוש

 
קוד אתי ותקנון
הקוד האתי - מבוא
במסמך זה מוצגים ערכים המהווים עקרונות אתיים של האיגוד הישראלי הרב- תחומי לפסיכותרפיה. ערכים ועקרונות אלו מהווים קווים מנחים להתכוונות, הכוונה וישום של האמנות והפרקטיקה של פסיכותרפיה.
חברים ומועמדים באיגוד (1) אחראים, כמטפלים, לשמירה על העקרונות המופיעים במסמך זה ועל השימוש בקוד מינימליסטי זה כתשתית חד-משמעית לפרקטיקה הולמת, אחראית ומיטיבה.
הקוד מחייב חברים באיגוד בכל עיסוקיהם המקצועיים, הן בעבודה קבוצתית והן בעבודה פרטנית.
בבסיס הקוד האתי עומדים סטנדרטיים אתיים אוניברסליים, הכוללים ערכים של יושרה, מיומנות, אמינות ואחריות. החברים באיגוד, בהסכמתם לקווים המנחים המפורטים בקוד, מקבלים על עצמם סטנדרטים אלו, ואת המחויבות הנגזרת מקוד זה כלפי מטופליהם וכלפי האיגוד.
בהיותו של האיגוד רב-תחומי ישנן סוגיות אתיות הנוגעות באופן ספציפי להכשרה הניתנת בתוכניות ההכשרה המוכרות השונות. לעניין זה יחשבו תכני השיעורים בהם נלמדת אתיקה טיפולית בהכשרות כמחייבות את תלמידיהן, בנוסף להנחיות הכלליות המופיעות במסמך זה.
 
עקרונות יסוד
העיסוק בפסיכותרפיה יש לו השלכות אתיות על היבטים מקצועיים ואישיים של יחסים בכלל. יחסי מטפל מטופל, מעצם מהותם, נושאים בתוכם יחסים אתיים – בהיותם מחד אינטימיים, הדדיים ונשענים על אמון עמוק- ומנגד אינם סימטריים.
מתוך כך אנו נדרשים לתת את דעתנו על ייסוד ושימור התשתית האתית, שתשמור על שלומו של המטופל מחד, ומנגד תתמוך באפשרות של המטפל להתנהל בחופש ומרחב פנימי, מתוך מקומו המקצועי, תפקידו ואחריותו העליונה. זהו אתגר אישי ואתי גדול, בו מובלעות הנחות היסוד הבאות:
מטפלים מכבדים את ערכם של בני אנוש, ואת זכותם להגדרה עצמית, תוך התחשבות בצרכיהם, רצונותיהם וזכויותיהם של אחרים.
מטפלים אחראים לעודד ולתמוך בהתפתחות האישית של מטופלים, במסגרת מארג היחסים החברתיים, המשפחתיים והתרבותיים הקיים של המטופל.
מטפלים מכבדים את המטופלים שלהם כישויות החותרות לאוטונומיה, ובכך תומכים ביכולתם לקבל החלטות ושינויים לאור אמונותיהם, ערכיהם וניסיון חייהם.
מטפלים מקבלים על עצמם להכיר באינטרס של המטופל כאינטרס עליון: במקום בו יש קונפליקט של אחריות, בתוך מבנה הדדי, אך לא סימטרי של יחסים שבהם למטפל האחריות לרווחתו של המטופל, על המטפל להשתמש בשיפוטו המקצועי, המביא בחשבון את צרכי המטופל כערך עליון.
על חברי האיגוד להיות ערים להיבטים הנסתרים והלא מודעים של העבודה הפסיכותרפויטית שלהם עצמם, שעלולים לפגום במחויבות זו.
 
להלן ראשי פרקים עיקריים להתנהלות על פי עקרונות הקוד האתי של האיגוד:
 

מקצועיות
אחריות מקצועית
למטפל האחריות המקצועית על העבודה המשותפת שנועדה לשרת את מטרותיו של המטופל ושל הטיפול. לשם כך עליו להבהיר את האפשרויות והמגבלות של הטיפול המוצע, להציע טיפולים חלופיים על פי הצורך, למסור מידע לגבי היבטים של הכשרתו וגישתו המקצועית הנוגעים בטיפול המוצע ולקבוע דרכי התנהלות מוסכמות לגבי הטיפול.
 
מיומנות מקצועית
מטפלים יטפלו באנשים על-פי כישוריהם והכשרתם המקצועיים. חברים ומועמדים ירחיבו את השכלתם המקצועית ואת כישוריהם המקצועיים במהלך כל חייהם המקצועיים. כל מועמד וחבר באיגוד יימצא בהדרכה במהלך חייו המקצועיים, על-פי המפורט בתקנון האיגוד, ויפנה להדרכה מעבר למפורט במקרים של אי-ודאות וקשיים המתגלים במהלך הטיפול. חברים ומועמדים יתעדכנו באשר לאופנויות טיפול חלופיות או משלימות, ויעדכנו או יפנו את מטופליהם לטיפולים אלו במידת הצורך.
 

התויות ליחסי מטפל מטופל
חוזה טיפולי
על המטפל לתאר באופן בהיר ומובן למטופל את אופן הטיפול המוצע ולקבל את הסכמתו לטיפול זה. עליו להבהיר למטופל היבטים הנוגעים להתנהלות טכנית – משך הפגישות, משך הטיפול, הסדרי תשלום – והיבטים הנוגעים לאפיוניו היחודיים של הקשר הטיפולי כגון גבולות הקשר, הימנעות מכפל נאמנויות ושמירת סודיות לגבי תכני ואופי הטיפול.
 
סיום הטיפול
המטפל ער למשמעויות אפשריות של סיום הטיפול עבור המטופל. במידה והוא יודע שאין באפשרותו להמשיך ולסייע למטופל או שהוא נאלץ להפסיק את הטיפול באופן לא צפוי יידע את המטופל לגבי משך ההפסקה הצפויה. במידה והוא נאלץ או בוחר לסיים את הקשר הטיפולי קודם לזמן המוסכם או הצפוי, יעשה כמיטב יכולתו להפנות את המטופל לטיפול אחר, המתאים לצרכיו ורצונותיו.
 לאחר סיום הטיפול
יחסים טיפוליים אינם סימטריים, ואי-הסימטריה ביחסים בין מטפל למטופל עשויה להימשך פרקי זמן ארוכים, גם לאחר סיום הטיפול. במקביל, שימור האפשרות לחזור לטיפול תלויה בהימנעות מקשרים בעלי אופי לא טיפולי בין המטפל למטופל לאחר סיום הטיפול. מתוך כך על המטפל להימנע מליזום או להיענות ליצירת קשרים חברתיים או מקצועיים עם המטופל לאחר סיום הטיפול, לפרק זמן של שנתיים לפחות מסיומו המוסכם של הטיפול.
 

 
התנהלויות וקשרים מקצועיים חוץ-טיפוליים
מעמד חוקי
על המטפל להתוודע ולהכיר את החקיקה הרלבאנטית לאופנות הטיפול ולאופי האוכלוסייה המגיעה לטיפול – לדוגמא – חקיקה הנוגעת לקטינים, חסרי-ישע ועוד.
 
קולגיאליות מקצועית ופרסום
המטפל יפרסם פרטים הנוגעים להכשרתו וניסיונו בלבד, וימנע מפרסום שאינו מקצועי. אין לכלול בפרסום מידע או חיווי לגבי אנשי מקצוע אחרים.
המטפל יגבה ויתמוך בפרופסיה הטיפולית של פסיכותרפיה ובעמיתיו הפסיכותרפיסטים והמטפלים.
 
תיעוד מחקר ופירסום
המטפל יתעד את עבודתו הטיפולית מפגישה לפגישה ככל שהדבר נדרש לצרכים המקצועיים של המעקב הטיפולי. לסיכום הטיפול, עם סיומו, יוקדש תיעוד מקיף יותר.
בכל מקרה לא יעשה המטפל שימוש בחומר אישי של מטופל הלקוח מתוך העבודה הטיפולית לצרכי הוראה, מחקר או פרסום בלא קבלת רשות מפורשת מן המטופל באשר לאופי השימוש בחומרים אלו, ובלא לטשטש את פרטיו האישיים של המטופל באופן שאינו מאפשר לזהותו.

 
ועדת האתיקה ונהלי תלונות
כל מטופל החש שנפגע מהתנהגות לא אתית של חבר איגוד כלפיו רשאי להתלונן בפני ועדת האתיקה, בעל-פה או בכתב. תלונות אנונימיות לא יטופלו.
ועדת האתיקה של האיגוד תתכנס באופן שוטף פעמיים בשנה לדיונים והתעדכנות. במקרים של תלונות הדורשות התייחסות דחופה, מטעמים מקצועיים, משפטיים או אחרים תתקיימנה פגישות נוספות על-פי הצורך.

(1) מכאן ועד סוף המסמך תתייחס המילה חברים לחברים ומועמדים לאיגוד כאחד.


                                                                                                           
© 2012 כל הזכויות שמורות - איגוד ישראלי רב-תחומי לפסיכותרפיה
לייבסיטי - בניית אתרים